Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji SP. Z.O.O.

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników: 

– Miasto Poznań, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Poznania – Pan Jacek Jaśkowiak

Rada Nadzorcza:
– Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Arkadiusz Bujak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
– Mieczysław Kraśniański – Sekretarz Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki: – Grzegorz Michalski
– Prezes Zarządu

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Zakres kompetencji Zgromadzenia Wspólników opisany został w Umowie Spółki.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w zakresie określonym w przepisach prawa, w tym w Umowie Spółki. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, zatwierdzony przez  Zgromadzenie Wspólników

Zarząd prowadzi sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji innych organów, reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań
NIP: 7781016062
tel: +48 61 6686984
e-mail: biuro@wcwi.com.pl

Copyright © by WCWI Sp. z o.o. All rights reserved.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji SP. Z.O.O.

Władze spółki

Zgromadzenie Wspólników: 

– Miasto Poznań, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Poznania – Pan Jacek Jaśkowiak

Rada Nadzorcza:
– Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
– Arkadiusz Bujak – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
– Mieczysław Kraśniański – Sekretarz Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki: – Grzegorz Michalski
– Prezes Zarządu

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Zakres kompetencji Zgromadzenia Wspólników opisany został w Umowie Spółki.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w zakresie określonym w przepisach prawa, w tym w Umowie Spółki. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, zatwierdzony przez  Zgromadzenie Wspólników

Zarząd prowadzi sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji innych organów, reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań
NIP: 7781016062
tel: +48 61 6686984
e-mail: biuro@wcwi.com.pl

Copyright © by WCWI Sp. z o.o. All rights reserved.

Skip to content