Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji SP. Z.O.O.

Zgromadzenie Wspólników:

Miasto Poznań, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Poznania – Pan Jacek Jaśkowiak.

Rada Nadzorcza,

Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Arakdiusz Bujak– Wiceprzewodniczący  Rady Nadzorczej,
Mieczysła Kraśniański – Sekretarz Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki,
Grzegorz Michalski – Prezes Zarządu
,

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Zakres kompetencji Zgromadzenia Wspólników opisany został w Umowie Spółki.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w zakresie określonym w przepisach prawa, w tym w Umowie  Spółki. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, zatwierdzony przez  Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji innych organów, reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Spółką prawa handlowego, która działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037), Ustawy o gospodarce komunalnej  z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 9, poz. 43) oraz na mocy postanowień Umowy Spółki. 

Spółka działa pod firmą: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Spółka może używać skrótu: „WCWI sp. z o.o.” Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach obowiązujących przepisów Spółka może również działać poza granicami kraju. Czas trwania Spółki ma charakter nieograniczony.

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000134012. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.564.800,00 złotych i dzieli się na 108.206 udziały o wartości nominalnej po 800 zł (słownie: osiemset złotych) każdy. Spółka posiada nr identyfikacji podatkowej NIP 7781016062 Urząd Statyczny nadał Spółce REGON o nr 630303454.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.632.800,00 złotych i dzieli się na 109.541 udziały o wartości nominalnej po 800 zł (słownie: osiemset złotych) każdy.

Dane o majątku Spółki, dochodach o stratach są publikowane w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod następującym linkiem.

>>Kliknij Link

Głównym obszarem działalności Spółki, jest organizacja zabudowy nieruchomości miejskich o charakterze centrotwórczym oraz rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Projekty zrealizowane przez Spółkę są przede wszystkim finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków uzyskanych z komercjalizacji projektów inwestycyjnych.

Ważnym obszarem działań Spółki jest również obszar Smart City. Spółka wspiera w tym zakresie Miasto Poznań realizując projekty mające na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców.

Zgodnie z treścią przepisu art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. z późń. zm. (dalej jako „Ustawa”) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub portalu danych, jest udostępniana na wniosek.  

Zgodnie z treścią przepisu art. 11 Ustawy Informacja publiczna może być udostępniana:

1) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;

2) przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11 Ustawy , są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.

Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:

1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub

2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 Ustawy udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, powyżej, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Podmiot, o którym mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Zgodnie z treścią przepisu art. 16 ust. 1 Ustawy, odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 Ustawy przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Do decyzji, o których mowa w ust. 1 powyżej, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej >> Pobierz Wniosek

 

W ramach struktury organizacyjnej Spółki tworzy się piony podległe służbowo bezpośrednio Prezesowi Zarządu, oraz Zarządowi Spółki.

Pracą wydziałów kierują Dyrektorzy, menadżerzy.

Szczegółowy schemat organizacyjny Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o . z siedzibą w Poznaniu.

>>Regulamin Organizacyjny

Właścicielem 100% udziałów w WCWI Sp. z o.o. jest Miasto Poznań.

Spółka WCWI w zakresie prowadzonej działalności przyjmuje klientów:

– w siedzibie Spółki przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, 61-441 Poznań

WCWI sp. z o.o. w Poznaniu poza wskazanym bezpośrednim sposobem komunikacji, proponuje klientom inne formy kontaktu.

– Kanał elektroniczny: 
biuro@wcwi.com.pl.
– Kontakt telefoniczny:
+48 61 6686984
– Kontakt listowny:
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań

Oferty pracy dostępne pod linkiem strony głównej Spółki WCWI.

>>Kliknij Link

WCWI Sp. z o.o. prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

a) Ewidencje i rejestry określone w Kodeksie pracy

b) Rejestry wynikające z przepisów RODO

c) Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników

d) Rejestr uchwał Rady Nadzorczej

e) Rejestr umów

f) Rejestr spraw sądowych

g) Rejestr korespondencji przychodzącej do Spółki i wychodzącej ze Spółki

h) Rejestr zamówień publicznych i zawieranych na ich podstawie umów

i) Rejestr poczty elektronicznej przychodzącej oraz wychodzącej

Zamówienie publiczne spółki dostępne pod  następującym linkiem.
>> Kliknij Link

Informacje dotyczące danych osobowych dostępne są pod następującym linkiem.
>> Kliknij Link

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań
NIP: 7781016062
tel: +48 61 6686984
e-mail: biuro@wcwi.com.pl

Copyright © by WCWI Sp. z o.o. All rights reserved.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji SP. Z.O.O.

Zgromadzenie Wspólników:

Miasto Poznań, w imieniu którego działa Prezydent Miasta Poznania – Pan Jacek Jaśkowiak.

Rada Nadzorcza,

Mariusz Wiśniewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
Arakdiusz Bujak– Wiceprzewodniczący  Rady Nadzorczej,
Mieczysła Kraśniański – Sekretarz Rady Nadzorczej.

Zarząd Spółki,
Grzegorz Michalski – Prezes Zarządu
,

Zgromadzenie Wspólników jest najwyższym organem Spółki. Zakres kompetencji Zgromadzenia Wspólników opisany został w Umowie Spółki.

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w zakresie określonym w przepisach prawa, w tym w Umowie  Spółki. Członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołuje i odwołuje Zgromadzenie Wspólników. Tryb działania Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej, zatwierdzony przez  Zgromadzenie Wspólników.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki nie zastrzeżone do kompetencji innych organów, reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Tryb działania Zarządu określa Regulamin Zarządu, zatwierdzony przez Radę Nadzorczą.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Spółką prawa handlowego, która działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037), Ustawy o gospodarce komunalnej  z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 9, poz. 43) oraz na mocy postanowień Umowy Spółki. 

Spółka działa pod firmą: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Spółka może używać skrótu: „WCWI sp. z o.o.” Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach obowiązujących przepisów Spółka może również działać poza granicami kraju. Czas trwania Spółki ma charakter nieograniczony.

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000134012. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.564.800,00 złotych i dzieli się na 108.206 udziały o wartości nominalnej po 800 zł (słownie: osiemset złotych) każdy. Spółka posiada nr identyfikacji podatkowej NIP 7781016062 Urząd Statyczny nadał Spółce REGON o nr 630303454.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 87.632.800,00 złotych i dzieli się na 109.541 udziały o wartości nominalnej po 800 zł (słownie: osiemset złotych) każdy.

Dane o majątku Spółki, dochodach o stratach są publikowane w rejestrze prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości pod następującym linkiem.

>>Kliknij Link

Głównym obszarem działalności Spółki, jest organizacja zabudowy nieruchomości miejskich o charakterze centrotwórczym oraz rewitalizacja terenów poprzemysłowych.

Projekty zrealizowane przez Spółkę są przede wszystkim finansowane ze środków Unii Europejskiej oraz ze środków uzyskanych z komercjalizacji projektów inwestycyjnych.

Ważnym obszarem działań Spółki jest również obszar Smart City. Spółka wspiera w tym zakresie Miasto Poznań realizując projekty mające na celu podnoszenie jakości życia mieszkańców.

Zgodnie z treścią przepisu art. 10 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. z późń. zm. (dalej jako „Ustawa”) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub portalu danych, jest udostępniana na wniosek.  

Zgodnie z treścią przepisu art. 11 Ustawy Informacja publiczna może być udostępniana:

1) w drodze wyłożenia lub wywieszenia w miejscach ogólnie dostępnych;

2) przez zainstalowane w miejscach, o których mowa w pkt 1, urządzenia umożliwiające zapoznanie się z tą informacją.

Informacje publiczne udostępniane w sposób, o którym mowa w art. 10 i 11 Ustawy , są oznaczane danymi określającymi podmiot udostępniający informację, danymi określającymi tożsamość osoby, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji, danymi określającymi tożsamość osoby, która udostępniła informację, oraz datą udostępnienia.

Podmiot udostępniający informację publiczną jest obowiązany zapewnić możliwość:

1) kopiowania informacji publicznej albo jej wydruk lub

2) przesłania informacji publicznej albo przeniesienia jej na odpowiedni, powszechnie stosowany nośnik informacji.

Zgodnie z przepisem art. 13 ust. 1 Ustawy udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust. 2 i art. 15 ust. 2.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust. 1, powyżej, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.

Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1 Ustawy, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

Podmiot, o którym mowa powyżej, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Zgodnie z treścią przepisu art. 16 ust. 1 Ustawy, odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2 Ustawy przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.

Do decyzji, o których mowa w ust. 1 powyżej, stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, z tym że:

1) odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni;

2) uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji, oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra, o których mowa w art. 5 ust. 2, wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Wniosek o udzielenie informacji publicznej >> Pobierz Wniosek

 

W ramach struktury organizacyjnej Spółki tworzy się piony podległe służbowo bezpośrednio Prezesowi Zarządu, oraz Zarządowi Spółki.

Pracą wydziałów kierują Dyrektorzy, menadżerzy.

Szczegółowy schemat organizacyjny Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji sp. z o. o . z siedzibą w Poznaniu.

>>Regulamin Organizacyjny

Właścicielem 100% udziałów w WCWI Sp. z o.o. jest Miasto Poznań.

Spółka WCWI w zakresie prowadzonej działalności przyjmuje klientów:

– w siedzibie Spółki przy ul. 28 Czerwca 1956 r. 406, 61-441 Poznań

WCWI sp. z o.o. w Poznaniu poza wskazanym bezpośrednim sposobem komunikacji, proponuje klientom inne formy kontaktu.

– Kanał elektroniczny: 
biuro@wcwi.com.pl.
– Kontakt telefoniczny:
+48 61 6686984
– Kontakt listowny:
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań

Oferty pracy dostępne pod linkiem strony głównej Spółki WCWI.

>>Kliknij Link

WCWI Sp. z o.o. prowadzi następujące rejestry i ewidencje:

a) Ewidencje i rejestry określone w Kodeksie pracy

b) Rejestry wynikające z przepisów RODO

c) Rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników

d) Rejestr uchwał Rady Nadzorczej

e) Rejestr umów

f) Rejestr spraw sądowych

g) Rejestr korespondencji przychodzącej do Spółki i wychodzącej ze Spółki

h) Rejestr zamówień publicznych i zawieranych na ich podstawie umów

i) Rejestr poczty elektronicznej przychodzącej oraz wychodzącej

Zamówienie publiczne spółki dostępne pod  następującym linkiem.
>> Kliknij Link

Informacje dotyczące danych osobowych dostępne są pod następującym linkiem.
>> Kliknij Link

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań
NIP: 7781016062
tel: +48 61 6686984
e-mail: biuro@wcwi.com.pl

Copyright © by WCWI Sp. z o.o. All rights reserved.

Skip to content