Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji SP. Z.O.O.

Status prawny

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Spółką prawa handlowego, która działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037), Ustawy o gospodarce komunalnej  z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 9, poz. 43) oraz na mocy postanowień Umowy Spółki. 

Spółka działa pod firmą: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Spółka może używać skrótu: „WCWI sp. z o.o.” Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach obowiązujących przepisów Spółka może również działać poza granicami kraju. Czas trwania Spółki ma charakter nieograniczony.

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000134012. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.564.800,00 złotych i dzieli się na 108.206 udziały o wartości nominalnej po 800 zł (słownie: osiemset złotych) każdy. Spółka posiada nr identyfikacji podatkowej NIP 7781016062 Urząd Statyczny nadał Spółce REGON o nr 630303454.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań
NIP: 7781016062
tel: +48 61 6686984
e-mail: biuro@wcwi.com.pl

Copyright © by WCWI Sp. z o.o. All rights reserved.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji SP. Z.O.O.

Status prawny

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest Spółką prawa handlowego, która działa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037), Ustawy o gospodarce komunalnej  z dnia 20 grudnia 1996 r. (Dz.U. 1997 Nr 9, poz. 43) oraz na mocy postanowień Umowy Spółki. 

Spółka działa pod firmą: Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Spółka może używać skrótu: „WCWI sp. z o.o.” Siedzibą Spółki jest miasto Poznań. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. W ramach obowiązujących przepisów Spółka może również działać poza granicami kraju. Czas trwania Spółki ma charakter nieograniczony.

Spółka jest wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000134012. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 86.564.800,00 złotych i dzieli się na 108.206 udziały o wartości nominalnej po 800 zł (słownie: osiemset złotych) każdy. Spółka posiada nr identyfikacji podatkowej NIP 7781016062 Urząd Statyczny nadał Spółce REGON o nr 630303454.

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 406
61-441 Poznań
NIP: 7781016062
tel: +48 61 6686984
e-mail: biuro@wcwi.com.pl

Copyright © by WCWI Sp. z o.o. All rights reserved.

Skip to content